A csoportok fajtái

Az önismeret

Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagunk megismerése.
A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás… megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi természetéről a világhoz, a jóhoz és a rosszhoz, az emberekhez, szenvedélyekhez való viszonyunkhoz.
(Márai Sándor)

Az önismeret az önmagunkról szerzett és minősített ismeretek összessége, az ahogyan magunkat látjuk és értékeljük.
Ezek az ismeretek döntően a másoktól való visszatükrözésből fakadnak.

Hogyan kapcsolódik a pszichodráma az önismerethez?
A drámajátékoknak a rögtönzés az alapja.
A csoporttagok spontán kerülnek az itt és most helyzetbe és kell reagálniuk a játékban egymásra.
Ez a valóságot modellálja kockázat nélkül. Sőt…
A megbeszélés lehetővé teszi a “mozaikkockák” helyrerakását, a konklúziók levonását miután élményszintű tapasztalatot
szereztek. Így kapcsolódik össze a színház és a valóság. Ezt lehet visszaforgatni az életbe.
Erről mondta valaki nagyon frappánsan:

A pszichodráma (szocio-, biblio- és bibliadráma) nem más, mint bemelegítés az életre.

A pszichodráma

A pszichodráma olyan csoportmódszer, ahol a csoporttagok nem minősítenek, csak visszajeleznek, teret engedve az önmagukról való gondolkozásnak.
Jakob L. Moreno, a módszer atyja szerint: “Cselekedni gyógyítóbb, mint beszélni.”

A pszichodráma lényege az emberi konfliktusok láthatóvá, újra átélhetővé és megváltoztathatóvá tétele.
A csoportfoglalkozásokon az “itt és most”– ban játszunk el régi történéseket vagy jövőbeni lehetőségeket. Ez olyan szerepjáték, amikor ki-ki saját problémáit, élményeit, örömeit, azaz önnön életét viszi színre a többiek segítségével.

Ezáltal a csoportban résztvevők spontaneitása, kreativitása fejlődik. Érzelmeket élnek meg és dolgaik tovább- vagy újragondolására kapnak késztetést.

A játék katarzisa és az azt követő megbeszélés egyformán fontos. A megbeszélésen a csoporttagok azt is megértik, hogy mások is küszködnek hasonló gondokkal, és segítenek egymásnak a feldolgozásában.
A pszichodráma csoportokon a vezetőknek az a céljuk, hogy mindenki kulcsot kapjon személyiségének fejlesztéséhez.

A pszichodráma (és társai) csoportok lehetnek kéthetente, havonta ismétlődőek, egy-egy alkalommal 3-5-10 órásak, vagy intenzívek egy hétvégén, esetleg 4-5 naposak, táborokban is.
Ajánlom a módszert 15-16 éves kortól, felső korhatár nincs.
Felsőfokú oktatási intézményben, segítő foglalkozásúnak készülő fiatal esetében a szociodrámát, a biblio- vagy bibliadrámát is jó eszköznek tartom  önismeretre és hivatásra felkészítőnek.

A bibliadráma

A bibliadrámán a csoport az ó- és újszövetségből játszik el történeteket.
A Biblia mindannyiunk közös kincse, történetei a mai emberhez is szólnak. Minden megtalálható benne, ami izgat, érdekel bennünket.
A bibliadrámán nemcsak saját magunk megértéséhez juthatunk közelebb, hanem a Bibliához is.
Ebben a folyamatban kölcsönösen áthatja egymást a bibliai szövegről és az önmagunkról szerzett tapasztalat. A bibliai szereplő hat ránk és megelevenítjük a saját személyiségünkkel a bibliai figurát. Izgalmas találkozásoknak lehetünk tanúi. A hajdani és a mostani világ, az “ő” világuk és a “mi” világunk, mint egy imádkozó kéz egymásba kulcsolódik. A játékot itt is a megbeszélés követi.

A bibliadráma csoportok lehetnek havonta ismétlődőek, egy-egy alkalommal
3-5-10 órásak, vagy intenzívek egy hétvégén, esetleg 4-5 naposak, táborokban is.
Ajánlom a módszert 14 éves kortól, felső korhatár nincs.
Felsőfokú oktatási intézményben, segítő foglalkozásúnak készülő fiatal esetében a bibliadrámát is jó eszköznek tartom az önismeretre és hivatásra felkészítőnek.

A szocio- és bibliodráma

A szociodrámán általános, társadalmi, emberi konfliktusokból (pl.: agresszió, családi válságok stb.) indulunk ki.
A csoporttagok szerepekbe (apa, anya, gyerek, tanár stb.) kerülnek, de ezekben a szerepekben saját magukat is megmutatják.
A megbeszélésen összekapcsoljuk a szerepet az azt eljátszó személlyel.

A bibliodráma ismert irodalmi alkotás (mese, dráma, regény stb.) spontán eljátszásával indul, majd a szociodrámához hasonlatosan a szerepekből mondanak a csoporttagok visszajelzést, és utána visszautalnak a saját életükre.

A biblio- és szociodráma csoportok lehetnek havonta ismétlődőek, egy-egy alkalommal 3-5-10 órásak, vagy intenzívek egy hétvégén, esetleg 4-5 naposak, táborokban is.
Ajánlom a módszert 14 éves kortól, felső korhatár nincs.
Felsőfokú oktatási intézményben, segítő foglalkozásúnak készülő fiatal esetében a szocio- és bibliodrámát jó eszköznek tartom az önismeretre és hivatásra felkészítőnek.

Egyéb önismereti csoportok

Játékos önismereti csoportok, korosztályok szerinti bontásban 14-18 év között

A tréning célja, hogy a kamasz jártasságot szerezzen az önmegismerés, a reális önismeret megteremtésében és karbantartásában. Elsajátítsa az önbizalom-erősítés, a konfliktusok megoldásának, a felnőtt személyiség megalapozásának néhány módszerét is.
A játékos önismereti tréning kortárscsoportokban történik. Ez a forma nagyon alkalmas arra, hogy a serdülők velük egyező életkorban lévő társaiktól kapjanak visszajelzést arról, hogy milyenek.
Ez különböző önismereti technikák elsajátításán keresztül, játékok segítségével történik, amelyet megbeszélés követ.
A csoport valamennyi tagja annyit kap, amennyit ad magából, tükröt tart társainak és társai tükrében meglátja saját magát is.

Kommunikációs készségfejlesztő tréning

A tréning már egy meglevő, reális önismeretre épít. A személyiségről alkotott sikeres benyomáskeltés alapvető feltétele a hatékony verbális és nonverbális kommunikáció ismerete és gyakorlata.
A tréningben a csoport tagjai elméletben és speciális gyakorlati technikák elsajátításával megismerik a hatásos kommunikációban rejlő saját önismereti-, empátiás-, önbizalmi-, önérvényesítési-, önbemutatási- és népszerűségi dimenzióját.

A két tréning időtartama: lehetnek intenzívek (5 napos) vagy hosszantartóak (kéthetente vagy havonta egy délután illetve hétvégeken), az igényeknek megfelelően.

Emberi kapcsolataink és az agresszió
(Agresszió – asszertivitás – autonómia tréning)

Az agresszió a másik fél elé-, odaállást jelent, önmagunk határozott képviseletét. Önmagában nem negatív vagy pozitív , hanem is-is. Az ember személyiségéhez tartozik, tőle elválaszthatatlan.
Két különböző belső részünk, az agresszor és az áldozat ellentétes kapcsolatainak szövevénye. Kezelni tudása elvezeti az egyént saját asszertivitásához (határozottság, befolyásoló viselkedés), autonómiájához. Segít tisztázni önálló, határozott létét és személyiségének határait.
A tréning célja az egyén saját agressziójához való viszonyulásának a felderítése, valamint annak a lehetőségnek a megteremtése, hogyan kezelje agresszióját.
A tréningben foglalkozunk a belső agressziónkkal, az agresszió társadalmi területeivel – a devianciákkal, az agresszióra adható lehetséges válaszokkal.
Mindezek feltárásában segítenek a kommunikációs, agresszióra vonatkozó technikák, a szituációs és dramatikus csoportjátékok.

Célcsoportok – kiscsoportok (10 – 15 fő):
– A serdülő, középiskolás korosztály.
– Laikus, kortárssegítő fiataloknak kiegészítve a “Segítő személyisége” című tréninggel.
– Segítő foglalkozásúaknak kiegészítve “Burn out” tréninggel.

A “Segítő személyisége” tréning

A tréning a segítő és a segített viszonyát, a tanácsadás feltételeit, a segítő énhatárait, kompetenciájának kérdéseit, a stresszkezelést, a döntéshozást és a nemet mondani tudást, a változtatáshoz szükséges feltételekre való rálátást célozza meg szituációs játékok és dramatikus technikák segítségével.

A “Burn out” tréning

A tréningben a segítő foglalkozású felnőtt feltérképezheti, hol tart hivatása gyakorlásában, milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban. Amennyiben elfáradt, kiégett, segítséget kaphat abban, hogyan tudná úgy folytatni a munkáját, hogy az örömet okozzon saját magának és komoly szakmai segítséget a klienseinek. Ebben is szituációs játékok és dramatikus technikák segítenek.

A tréningek időtartama:
– Demonstráció: 3-4 óra.
– Legrövidebb idő tréningben: 5×3 vagy 5×4 óra.
– Intenzív hétvégén 2 napban: 15-20 óra.
– Tematikus, önismereti csoportban: 60-100 óra dramatikus technikákkal.

Saját élményre épülő, közösségformáló játékos tréning és trénerképzés pedagógusok és segítő foglalkozásuak részére.

A tréning célja, hogy a segitőknek, pedagógusoknak több készség, eszköz legyen a kezükben ahhoz, hogy új osztályukat, csoportjukat gyorsabban megismerjék és segítsék a rájuk bízott gyerekeket; jó közösség alakulhasson ki; régebbi közösségüket feltérképezzék és harmonikusabbá tegyék.
Segítséget kapnak abban, hogyan színesítsék az osztályfőnöki órákat vagy/és a gyerekeikkel eltöltött, közös kötelező- vagy szabadidőt.
A tréning felkészíti a résztvevőket arra, hogy jobban fel tudják mérni és képesek legyenek fejleszteni saját önismeretüket és kommunikációs képességeiket.
Elméleti és gyakorlati képzés keretében megtanulják a csoportvezetés technikáját is.

Időtartam: alapfok és középfok 150 óra.
Alapfok: 90 óra (6 hétvége: 6×15 óra)
Ez tartalmaz:
Saját élményű önismeretet – a személyiség feltérképezése és határai; az önbizalom és empátia fejlesztése; az agresszió, a deviancia, a stressz és a konfliktusok kezelése, szerepjátékok, lazítási technikák, kreativ eszközök, örömtréning stb. – az önismereti játékok bemutatásával és segítségével.
Csoportelméletet: a csoportok célja; a kis- és nagycsoportok; csoportdinamika; a csoportvezető személyisége és a csoportvezetés stb.
Középfok: 60 óra (4 hétvége: 4×15 óra)
Gyakorló csoportvezetés bírálattal: 3 fő alkalmanként, 2 szupervizor vezetővel, valamint a tanfolyam összegezése és zárása.